Toggle navigation

Đăng nhập bằng

Đăng nhập bằng

Ít nhất 6 kí tự gồm chữ cái và số

Tìm kiếm công nghệ

Tư vấn KHCN

STT Họ và tên Năm sinh Học vị Đơn vị công tác Điện thoại
1 Nguyễn Thị Vân Anh 09-06-1976 Phó giáo sư - Tiến sĩ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 989087784
2 Nguyễn Thị Quế Anh 19/08/1968 Phó giáo sư - Tiến sĩ Khoa Luật 983888628
3 Nguyễn Thị Kim Anh 16/06/1961 Phó giáo sư - Tiến sĩ Trường Đại học Kinh tế 912684069
4 Nguyễn Ngọc Anh 09-12-1973 Tiến sĩ Trường Đại học Ngoại ngữ 912093346
5 Nguyễn Hoàng Anh 11-04-1967 Phó giáo sư - Tiến sĩ Trường Đại học Ngoại ngữ 904124842
6 Nguyễn Hoàng Anh 02-03-1973 Phó giáo sư - Tiến sĩ Khoa Luật 989676886
7 Ngô Vân Anh 30/12/1987 Tiến sĩ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 1259582310
8 Ngô Quốc Anh 16/04/1983 Tiến sĩ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 84963768260
9 Mai Anh 01-03-1977 Tiến sĩ Khoa Quốc tế 902372688
10 Lưu Tuấn Anh 30/10/1974 Tiến sĩ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 918485969
11 Lê Tuấn Anh 19/10/1978 Phó giáo sư - Tiến sĩ Cơ quan ĐHQG Hà Nội 0913 222 632
12 Hà Lê Kim Anh 25/12/1977 Phó giáo sư - Tiến sĩ Trường Đại học Ngoại ngữ 912440608
13 Đỗ Thị Kim Anh 09-02-1972 Phó giáo sư - Tiến sĩ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 904543849
14 Bùi Vũ Anh 04-10-1976 Tiến sĩ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 0974.232.886
15 Dương Hồng Anh 25/11/1973 Phó GS-TS Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 912380373